Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów sklepu internetowego Pogaduchy z kwiatami, znajdującego się pod adresem internetowym www.pogaduchyzkwiatami.pl

Złożenie zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte. Regulamin obowiązuję od dnia 13.08.2018 r. 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE   

 1. Sklep internetowy Pogaduchy z kwiatami – zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem www.pogaduchyzkwiatami.pl, prowadzony jest przez  Klaudię Szyszka, prowadzącej działalność nierejstrowaną pod nazwą Pogaduchy z kwiatami z siedzibą w Warszawie.
 2. Sprzedaż w sklepie internetowym Pogaduchy z kwiatami odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym – zwanym dalej Klientem, a Klaudią Szyszka, prowadzącą działalność nierejstrowaną pod nazwą Pogaduchy z kwiatami, zwaną dalej Sprzedającym. 
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Przedmiotem sprzedaży/zamówienia dalej zwanych Zamówieniem lub Usługą w sklepie internetowym są przedmioty zwane dalej Towarem umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie sklepu internetowego lub też zamówione przez Klienta indywidualnie, co do których Klient wyraził oświadczenie woli o ich zamówieniu lub zakupie. Z uwagi na fakt, iż oferowane Towary są ręcznie wytwarzane, możliwe są odstępstwa w rozmiarach do 5 %. Odstępstwo takie nie jest traktowane jako niewłaściwe wykonanie lub nie wykonanie umowy 

§ 2 DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy Pogaduchy z kwiatami Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.pogaduchyzkwiatami.pl
 2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep - Klaudia Szyszka - prowadząca działalność nierejstrowaną pod nazwą Pogaduchy z kwiatami, z siedzibą w Warszawie.
 3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część. 
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu. 
 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. 
 7. Dowód zakupu – faktura podatnika zwolnionego z VAT. 

§ 3 ZAMÓWIENIA 

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu. 
 2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Termin realizacji zamówienia złożonego w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy rozpoczyna bieg w pierwszym najbliższym dniu roboczym. 
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.  
 4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Klienta, Sprzedający wezwie Klienta do ich uzupełnienia lub sprostowania w terminie 2 dni kalendarzowych. Jeżeli Klient nie uzupełni lub nie sprostuje ww. danych w terminie 2 dni kalendarzowych od takiego wezwania Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.   
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane drogą elektroniczną przez Sprzedającego za pośrednictwem e-maila, w którym zawarte będą szczegóły złożonego zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty.   
 6. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeśli w tym terminie płatność nie nastąpi, zamówienie jest anulowane, a Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyczynie anulowania zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Pogaduchy z kwiatami.  
 7. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu zapłaty od Klienta.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty, chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.   
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminową realizację całości lub części złożonego zamówienia, Sprzedający powiadomi o tym Klienta. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Klienta z części lub całości opłaconego zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta za niezakupione towary zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta.

§ 4 CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ 

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedający ma prawo do zmiany oferowanego asortymentu, cen towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen produktów nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.  
 4. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki zamówionego towaru w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych), w przypadku płatności z góry. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 5. Za zakupiony towar klient płaci dokonując przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki za pośrednictwem serwisu internetowego Shoplo, lub poprzez przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. Wraz z zakupionym towarem Klient otrzymuje dowód zakupu w postaci fv dla podatników zwolnionych z podatku VAT.

§ 5 WYSYŁKA TOWARU 

 1. Wysyłka realizowana jest w terminie od 2 do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za zamówienie. O wysłaniu paczki Sprzedający informuje Klienta oddzielnym mailem.
 2. Koszt wysyłki wynosi 15 zł (słownie: dwanaście złotych),    

§ 6 REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej.
2. W przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.

a). Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
b). Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
c). Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu. 
d). Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
e). Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
f). Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

1) żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
2) żądać usunięcia wady, albo
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

g). Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
h). Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
i). Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
j). Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
k). W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, na jego koszt. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: ul. Siedlecka 16/24/42, 03-678 Warszawa. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.

4. Reklamacja usług Sklepu w pozostałym zakresie:

a) Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
b) Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

- dane tożsamości Użytkownika;
- temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
- okoliczności uzasadniające reklamację; 
- podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

c) Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
d) Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli

    1) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
2) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
3) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
4) zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

e) O skorzystaniu z powyższego prawa Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
f) Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

5. Postanowienia wspólne:

a) Reklamacja może być przy pomocy poczty elektronicznej na adres: pogaduchyzkwiatami@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: ul. Siedlecka 16/24/42 03-768 Warszawa

b) Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
c) Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

1) pisemnie na adres reklamującego,
2) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
3) drogą telefoniczną.

6. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 Formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. 
2. Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na ul. Siedlecka 16/24/42 03-768 Warszawa  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na pogaduchyzkwiatami@gmail.com.  Oświadczenie może przesłanie skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, jednakże nie jest to obowiązkowe.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. 
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10 . Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
11. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług lub dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej lub energii elektrycznej, Konsument jest obowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy, jeżeli rozpoczęcie spełniania świadczeń przed upływem terminu odstąpienia od Umowy nastąpiło na żądanie Konsumenta lub za jego zgodą utrwaloną na trwałym nośniku.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 
 2. Sprzedający  nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim.  
 3. Sprzedający ma prawo do wysyłania na adres e-mailowy Klienta informacji związanych tylko i wyłącznie z działalnością Sklepu, jedynie po uzyskaniu zgody Klienta na ich otrzymywanie.
 4. Opisy i zdjęcia prezentowane na stronie są własnością Pogaduchy z kwiatami. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.  

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów